Αρχικά, ας ορίσουμε τον όρο  “διγλωσσία”.  Η προσπάθεια εκμάθησης μιας ξένης δεύτερης γλώσσας μετά την ηλικία των 6 ετών δε νοείται ως διγλωσσία.  Διγλωσσία είναι η παράλληλη μύηση και κατάκτηση  δυο μητρικών γλωσσών κατά την κρίσιμη αναπτυξιακή ηλικία 0-6 ετών. Τι θεωρείται δίγλωσσο περιβάλλον; Οι δυο...