Παρατηρούμε ότι ο χώρος της ψυχοθεραπείας συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται. Πολλές μέθοδοι και τεχνικές στοχεύουν σε μια καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολίων ενός ατόμου με αποτέλεσμα, μέσα από την ανάγκη για μία βαθύτερη εξερεύνηση του εαυτού και πιο αποτελεσματική διαχείριση εμπόδιων, να γεννηθούν και  να...