Η εκμάθηση και η ανάπτυξη του λόγου και μετέπειτα της ομιλίας, μπορεί να φαντάζουν εύκολα. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία συμβαίνει «αυτόματα» κατά την ανάπτυξη. Ωστόσο, συχνά εντοπίζονται δυσκολίες που αφορούν την κατάκτησή τους. Για να αποφευχθεί η εμφάνιση πιθανών δυσκολιών, είναι...

Τα περισσότερα παιδιά ενθουσιάζονται στην ιδέα του super market, άλλα πάλι όχι και τόσο. Ωστόσο το super market παρέχει πολλά ερεθίσματα για την ανάπτυξη του λόγου και  της ομιλίας του παιδιού και όχι μόνο της ομιλίας αλλά συμβάλλει και στην ανάπτυξη πολλών ακόμα δεξιοτήτων. Πώς βοηθάει...